Isus Hristos

"Jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojijem bi se mi mogli spasti." (Dela 4:12)

"I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po djelima njegovijem. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak, prvi i pošljednji." (Otkrivenje 22:12,13)

Isus Hristos, 1. deo - Jirzi Moskala 

Isus Hristos, 2. deo - Jirzi Moskala 

Isus Hristos - Razna predavanja